21 oktober 2016

Scherpe prijsdaling van zonnepanelen in Amerika. PV Magazine maakt vandaag gewag van scherpe prijsdalingen van zonnepanelen en omvormers in de Verenigde Staten. Nu waren de prijzen in het land van de Yankees traditioneel hoger dan bijvoorbeeld bij ons, maar daar komt nu verandering in. Omdat de Amerikaanse markt zo ogelooflijk groot is, zou dit best eens kunnen leiden tot een enorme boom in de verkoop van zonnepanelen aan particulieren en bedrijfsleven.

bron: bericht in PV Magazine

Add a comment

15 oktober 2016

Zijn wij zo slecht af met de salderingsregeling voor zonnestroom?

Bij de huidige salderingsregeling lever ik stroom terug aan het net ('export') voor dezelfde prijs als waarvoor ik stroom van het net betrek ('import'). De stroomprijs is op dit moment 22 cent per kilowattuur. Voor mij is de salderingsregeling heel voordelig omdat ik in de maanden april t/m september per saldo zonnestroom exporteer en ik het geaccumuleerde overschot in de overige maanden kan wegstrepen tegen de stroom die ik importeer. Op jaarbasis betaal ik hierdoor nauwelijks voor stroom. En zo gaat het al 16 jaar.

Stel dat er niet gesaldeerd mocht worden en ik alleen een klein bedrag per teruggeleverde kilowattuur zou krijgen. Zoiets gebeurt in veel landen, laten we als voorbeeld nemen onze tegenvoeters, de bewoners van Nieuw Zeeland. Stroom is daar even duur als in Nederland. Voor elke aan het net teruggeleverde kilowattuur zonnestroom krijgt een Nieuw Zeelander 6 cent terug.

Een Nederlander en een Nieuw Zeelander hebben bijvoorbeeld allebei een zonnestroomsysteem dat per jaar 2.700 kWh produceert. In Nederland heb je hiervoor een goed op het zuiden georienteerd 3 kWp system nodig, in Nieuw Zeeland iets minder omdat er daar meer zonne-uren zijn en men iets dichter bij de evenaar woont (er is behoorlijk regionaal verschil in Nieuw Zeeland want de noordelijkste punt van het Noordereiland en het zuidelijkste punt van het Zuidereiland liggen 1.600 km uit elkaar).

Bij de berekening ga ik ervan uit dat 25% van de geproduceerde zonnestroom wordt teruggeleverd en dat de rest wordt geconsumeerd in het eigen huishouden. In beide landen gaat het om laten we zeggen ¼ van 2.700 kWh = 675kWh dat wordt teruggeleverd.

De Nederlander ontvangt voor de teruggeleverde zonnestroom aan het eind van het jaar 675 x 0,22 = €148,50, terwijl de Nieuw Zeelander mag rekenen op 675 x 0,06 = € 40,50. Het verschil is € 108 in het voordeel van de Nederlander. Leve de Nederlandse salderingsregeling. Bovenop deze 'salderingsbonus' komt in beide landen de 2.700 - 675 = 2.025 kWh die men in het eigen huishouden verbruikt en die dus in de plaats komt van 2.025 x 0,22 =  €  445,50 aan stroomkosten. Eigen gebruik en teruglevering opgeteld levert op dat een Nieuw Zeelander ruwweg 25% minder goedkoop uit is met z'n zonnepanelen dan de Nederlander.

De Nieuw Zeelander is in feite per jaar 108 euro meer kwijt aan zijn zonnestroomsysteem dan de Nederlander. Echter, een zonnestroomsysteem gaat 25 jaar mee. In die 25 jaar bouwt de Nederlander een voorsprong op van 25 x 108 euro = € 2.700 ofwel de helft van de kosten van het zonnestroomsysteem. Bij een Nieuw Zeelander duurt het een paar jaar langer voordat het break-evenpunt van kosten en baten is bereikt dan bij ons.

Het is opmerkelijk dat er in Australië, waar men dezelfde terugleveringssystematiek kent als in Nieuw Zeeland, veel en veel meer zonnepanelen op daken liggen dan in Nieuw Zeeland. Kijkt u maar eens op Google Maps en vergelijk de voorsteden van Melbourne (AUS) eens met die van Auckland (NZ). Het grote verschil zit hem waarschijnlijk in de veel hogere zoninstraling in Australië en de daarmee gepaard gaande behoefte aan veel airconditioning. De stroomkosten daarvan kan men in Australië mooi opvangen met zonnepanelen.
Maar goed: minister Kamp en zijn opvolgers moeten de eerstkomende 10 jaar niet aan de salderingsregel morrelen want anders is het afgelopen met de voorspoedige groei van zonnestroom in ons land bij particuliere huiseigenaren. We zijn verwend met een relatief korte break-eventijd. Particulieren hebben herdoor de afgelopen 10 jaar de kar getrokken, niet de minister met z'n zure opmerking dat het hem allemaal teveel kost aan belastingopbrengsten. Natuurlijk heeft bij ons Urgenda een meer dan behoorlijke duit in het zakje gedaan om zonnestroom te stimuleren. Heeft men in Nieuw Zeeland een Urgenda-club?

Prijsberekening naar aanleiding van een aanbieding in Nieuw Zeeland van de firma Harrison

Add a comment

13 oktober 2016

Gaat minister Kamp aan de salderingsregeling morrelen? Vandaag werd bekend dat minister Kamp (Economische Zaken) in een kamercommissievergadering heeft gezegd dat hij zijn evaluatie van de salderingsregeling nog in 2016 wil afronden.  Volgens Solar Magazine zou minister Kamp het volgende gezegd hebben: "‘De saldering loopt goed. We hebben ook toegezegd om dat te gaan evalueren: aanvankelijk zouden we dat in het jaar 2017 gaan doen. Inmiddels heb ik die evaluatie al in gang gezet en ik ben van plan om die dit jaar af te ronden. Dan kunnen we over de saldering beslissingen nemen voor de toekomst. Als die regeling zou veranderen, zullen we een nette overgangsregeling maken voor mensen die al van die regeling gebruik hebben gemaakt."

Deze uitspraak huden we scherp in de gaten, want zoals gebruikelijk kan je met deze uitspraak alle kanten op. Over het overheidsbeleid het volgende: alweer een portie onzekerheid over de salderingsregeling. Op deze manier vertraagt en vertraagt en vertraagt onze minister de transitie naar een koolstofarme energieomgeving. Eerst heeft men toegestaan dat nieuwe kolencentrales werden gebouwd, nu worden ze willens en wetens opengehouden, de ratificatie van het protocol van Parijs duurt en duurt maar, men gaat in beroep tegen de Urgenda-uitspraak van de rechter, en zo voort. Ik denk dat is er maar weer een paar panelen bij ga zetten, want van onze minister hoef je het niet te hebben.

naar aanleiding van een bericht op Solar Magazine

Add a comment

13 oktober 2016

Oeps, helemaal over het hoofd gezien. Afgelopen 10 oktober was de Dag van de Duurzaamheid. Terwijl mijn aandacht werd afgeleid door de interessante ontwikkelingen ver weg in Down Under heeft zich intussen een groot aantal duurzame activiteiten plaatsgevonden. Het belangrijkste in mijn woonplaats is dat er een aantal wijkambassadeurs aan de slag gaan om mensen te adviseren en te begeleiden met zaken als energiebesparing, duurzaamheid, woningisolatie, zonnepanelen e.d. Het belang hervan is dat duurzaamheid van onderaf wordt gestimuleerd. Het enthousiasme moet van de mensen zelf komen.

www.dagvandeduurzaamheid.nl

Add a comment

9 oktober 2016

Totale blackout in Zuid-Australië (3). Een van de mogelijkheden om blackouts te voorkomen is het aanhouden van een buffer in de zin van opslagcapaciteit. Dit kan de vorm hebben van een enorm megawattuur-accusysteem, pumping storage, opslag in warmte, b.v. gesmolten zout, of opslag in redox-cellen. Een hele aardige vorm van opslag op microschaal is die in de accu van de eigen elektrische auto. De opslagcapaciteit hiervan is een functie van het aantal elektrische auto's dat mee doet. Cruciaal in dit opzicht is een smart netwerk met échte slimme meters, niet die dingen die ons op dit moment door de keel worden gepropt door minister Kamp en kornuiten. De échte slimme meter onderhandelt namens de klant met de energieleverancier over prijs, hoeveelheid en tijdsvenster waarin elektrciteit wordt aangekocht of teruggeleverd, en die meter schakelt op tijd de droogtrommel in, of laat stroom uit de elektrische auto aanrukken omdat netstroom juist op dát moment veel te duur is. Zuid-Australische toestanden kunnen met enige visie en met toepaasing van de juiste techniek vermeden worden. Met alleen de huidige 'slimme' meter zijn we bij lange na niet zeker van 100% betrouwbaaarheid van het net.

Add a comment

6 oktober 2016

Totale blackout in Zuid-Australië (2). Van industriewege is altijd gewezen op de verhoogde kans van een blackout indien veel elektriciteit wordt opgewekt met duurzame bronnen. In het geval South Australia wordt met name uit de conservatieve hoek heel nadrukkelijk de schuld gegeven aan windmolens en zonnestroom. Dat dit een onterechte verdachtmaking is die wortelt in de eigen fossiele belangen, lijkt mij duidelijk. Immers, er bestaan andere landen waar het aandeel 'duurzaam' in de elektriciteitsmix net zo groot of wellicht groter is als in South Australia. Ik denk hierbij aan Noorwegen, Denemarken, Spanje, Schotland en Duitsland. Hebben deze landen meer-dan-normaal last van blackouts? Nee. Kenmerk van deze landen is, dat ze meer of minder zijn ingebed in een pan-europees hoogspanningsnetwerk zodat van meer dan één kant een abnormaliteit of een uitvallende kolen- of kerncentrale kan worden opgevangen. Tenzij het helemaal fout gaat bij een groot onderstation zoals in Nederland in 2015 bij Diemen (weet u nog wel, heel Amsterdam en Noord-Holland zaten uren zonder stroom - foutje, bedankt, had helemaal niks met duurzame elektriciteitsopwekking te maken. Het Iberisch schiereiland is tegenwoordig op verschillende plekken verbonden met het Franse hoogspanningsnetwerk. Schotland is wellicht een land om in de gaten te houden, zeker met Brexit op komst. Men heeft daar zo nu en dan een stevige surplus aan windstroom die moet worden afgevangen door Engeland. En de najaarsstormen komen eraan. Opletten geblazen dus.

Add a comment

5 oktober 2016

Totale blackout in Zuid-Australië (1)

(van mijn Australische correspondent)
Vorige week deed zich ver van ons vandaan een heel merkwaardig fenomeen voor. Een zeer zware storm in South Australia veroorzaakte het afknappen van drie hoogspanningslijnen tussen deze staat en de aanliggende deelstaat, Victoria.
“Niks aan de hand”, zult u denken. Mooi niet. De elektriciteit in South Australia wordt voor meer dan 50% opgewekt met windturbines en zonnepanelen. Grootverbrukers zijn koper-, lood en uraniummijnen in het noordwesten van de staat. Door de enorme hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit is de rentabiliteit van fossiele centrales laag, en in het afgelopen jaar is mede daardoor de laatste kolencentrale stilgelegd. Voor reservevermogen is men in South Australia afhankelijk geworden van kolencentrales in Victoria.

Op de bewuste dag viel de reservecapaciteit in één klap weg en kwam de staat plotseling baseload stroom tekort. Gevolg was dat de spannng wegviel en heel South Australia in het donker kwam te zitten. Ook de machines in de mijnen hielden er mee op; het lood stolde in de potten van de loodsmelters. Prompt schoten de wereldmarkt-loodprijzen op de metaalbeurs in Londen 11% omhoog. Pas 72 uur later, toen de hoogspanningsverbindingen waren hersteld, kwam de stroomlevering aan de bewoners van South Australia en de stad Adelaide weer op gang. Het opstarten van de mijnen gaat naar schatting twee weken duren. Schade alleen al bij de mijnbouwbedrijven: 150 miloen Australische dollar (ca 110 mljoen Euro).

Deze gebeurtenis is in Australië koren op de molen van tegenstanders van duurzame energie. “Zie je wel”, zeggen ze, “duurzame energieopwekking is de oorzaak van deze blackout. Veel te onbetrouwbaar, dit gedoe met windmolens en zonnepanelen.” De vraag is natuurlijk hoe het zou zijn afgelopen in een dergelijk stormscenario met uitval van drie hoogspanningslijnen als alle stroomopwekking uitsluitend fossiel zou zijn geweest. Bij de nationale energiebedrijven gaan nu stemmen op om het nationale hoogspanningsnet betrouwbaarder te maken en om duurzame pwekking van elektriciteit een nationale aangelegenheid te maken in plaats van lappendekenwerk van diverse staten. De nationale regering in Canberra laat overigens fel anti-duurzame geluiden horen. Kolencentales blijven in South Australia echter taboe. De  mijnbouwbedrijven hebben aangekondigd heel veel zonnestroom te gaan plaatsen.
De gebeurtenissen in South Australia lijken een voorproefje van wat ons te wachten staat. Toch maar vooral veel kolencentrales bouwen, windmolens afbreken en zonnepanelen verbieden?
Bron: The Australian

Add a comment

1 oktober 2016

Net geen septemberrecord, dankzij de druilergige afgelopen donderdag, maar ja, een kniesoor die daarop let. Iedereen die zonnepanelen heeft aangeschaft na 2003 heeft wél een productierecord voor september: gefeliciteerd allemaal, wat een mooie maand hebben we achter de rug.

Add a comment

28 september 2016

Het gaat erom spannen of de maand september 2016 bij mij een record zonnestroomopbrengst gaat leveren of niet. De referentiepaneeltjes, 6 stuks Shell 95 Wp panelen die al 16 jaar bij mij op het dak liggen, hebben tussen 1 september en vandaag precies 47,3 kilowattuur geproduceerd. Dat is al meer dan afgelopen juni (46,5 kWh)! Er is maar één jaar geweest waarin de panelen in september meer hebben gepresteerd dan nu, en dat was in 2003. Toen stond er op 30 september aan het eind van de dag  50,2 kWh op de teller bijgeschreven vergeleken met 31 augustus.

De vingertjes gaan dus over elkaar. Voor iedereen die na het fantastische jaar 2003 zonnepanelen hebben aangeschaft, en dat is de meerderheid van de PV-eigenaren, is het dus nu al de mooiste september ooit. En nog twee dagen te gaan!

 

Add a comment

27 september 2016

Fossiele-brandstofauto's gaan er uit. Nu is het al zo dat men bij het aanschaffen van een nieuwe auto eens achter het oor moet krabben of het niet verstandiger is om om te gaan schakelen op elektrisch rijden. Veel mensen doen dat al. Rijden in een elektrische auto is even wennen. geen herrie, geen stank, geen trillingen geen verspilde benzine op je schoenen bij het tanken, geen oliepeil controleren, geen dampende uitlaat in de winter, geen NOx en SOx. Stil en betrouwbaar. En optrekken, fantastisch. In elke straat in ons land worden laadpalen geplaatst en snellaadstations worden in rap tempo aangelegd langs de snelwegen. In feite is het enige dat u kan tegenhouden de beperkte actieradius waarvan vooral de eerste elektrische automodellen last hadden. Range anxiety heet dat zo mooi. Met een dure Tesla heb je daar niet zo veel last van, en met de range extender in je Opel Ampera of BMW i3 ook niet.

CAT (Climate Action Tracker) schat in dat tegen 2035 de laatste fossiele-brendstofauto zal worden geproduceerd. Dan is het over en uit met de explosiemotor. Leve elektrisch rijden.

Artikel op voanews.com

 

Add a comment